ગુજરાતી

માં વાટખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાટખરચ1વાટખર્ચ2

વાટખરચ1

પુંલિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.

ગુજરાતી

માં વાટખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાટખરચ1વાટખર્ચ2

વાટખર્ચ2

પુંલિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.