વાટખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટખરચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.

વાટખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટખર્ચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.