વાટેથી વઢવાડ લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટેથી વઢવાડ લેવી

  • 1

    રસ્તે ચાલતાં વગર કારણે લડવાડ વહોરવી.