વાટે ને ઘાટે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટે ને ઘાટે

  • 1

    જ્યાં ત્યાં; સર્વ સ્થળે.