વાડી લૂંટાઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડી લૂંટાઈ જવી

  • 1

    ધૂળમાં મળી જવું-વણસવું.