વાડ ચીભડાં ગળે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડ ચીભડાં ગળે

  • 1

    રક્ષક ભક્ષક બને.