વાતના તડાકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાતના તડાકા

  • 1

    ગપ્પાં; ટાઢા પહોરની વાતો.

  • 2

    લડાઈની વાતો.