વાતના ફડાકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાતના ફડાકા

  • 1

    ગપ્પાં; ટાઢા પહોરની વાતો.

  • 2

    લડાઈની વાતો.