વાંતરીનો કીડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંતરીનો કીડો

  • 1

    એક ને એક બાબત પર ધ્યાન આપનાર.