વાત નહીં, વાતનો પાયો નહીં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત નહીં, વાતનો પાયો નહીં

  • 1

    આધાર વિનાની વાત.