વાત મળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત મળવી

  • 1

    હકીકત મળતી આવવી.

  • 2

    હકીકતની જાણ થવી (કોઈ દ્વારા).