વાંદરાંનાં મૂતર પીવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંદરાંનાં મૂતર પીવાં

  • 1

    મહાદુઃખ વેઠવું.