વાંદરાને સળી કરે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંદરાને સળી કરે એવું

  • 1

    બહુ અટકચાળું.