વાનાનાં વડાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાનાનાં વડાં

  • 1

    પીઠીને દિવસે વરપક્ષ તરફથી અપાતી વટેશરી.