વાયદાનો સોદો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયદાનો સોદો

  • 1

    અમુક મુદતે અમુક ભાવે માલ લેવાનો સટ્ટાનો વેપાર.