વારોવારિયું વ્યાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વારોવારિયું વ્યાજ

  • 1

    રોજ દહાડે વધતું વ્યાજનું વ્યાજ.