વાલ છોલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાલ છોલવા

  • 1

    વાલનાં ફોતરાં કાઢી નાખવાં.