વાસણ થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાસણ થવાં

  • 1

    ઊટકવા માટે એઠવાડનાં વાસણ તૈયાર થવાં.