વાંસો ઉઘાડો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંસો ઉઘાડો હોવો

  • 1

    ઓથ આશરો ન હોવો.