વાંસ બંધાય! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંસ બંધાય!

  • 1

    (તારી) ઠાઠડી બંધાય-તું મરે! (એવી બદદુઆ-ગાળ).