વિદ્યાપીઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યાપીઠ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિદ્યાનું ધામ; 'યુનિવર્સિટી'.

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ; ગાંધીજીએ ગુજરાતમાં સ્થાપેલ રાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટી.