વિદ્યાસમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યાસમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિદ્યાપીઠમાં કોઈ પણ વિદ્યાના અભ્યાસ સંબંધી વિચાર કરવા નીમેલું મંડળ.