વિશેષે કરીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશેષે કરીને

  • 1

    ખાસ કરીને.