વિશેષ વિનંતી કે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશેષ વિનંતી કે

  • 1

    (ટૂંકમાં વિ૰ વિ૰) વિશેષમાં કહેવાનું કે (એ અર્થમાં પત્રમાં લખાય છે).