શંકા કાઢી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શંકા કાઢી આવવું

  • 1

    ઝાડાપેશાબની હાજતે જઈ આવવું.