શક બેસાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શક બેસાડવો

સુરતી
  • 1

    સુરતી છાપ-દાબ-ધાક બેસાડવાં.