શરતનો ઘોડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરતનો ઘોડો

  • 1

    ઘોડદોડની હરીફાઈમાં ઉતારવાનો ઘોડો.