શરતનું કુંડાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરતનું કુંડાળું

  • 1

    જે ચક્રાકાર મેદાનમાં દોડવા-દોડાવવાની હરીફાઈ ખેલવામાં આવે તે.