શરતનું ચક્કર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરતનું ચક્કર

  • 1

    જે ચક્રાકાર મેદાનમાં દોડવા-દોડાવવાની હરીફાઈ ખેલવામાં આવે તે.