શરબત ઘઉં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરબત ઘઉં

  • 1

    ઘઉંની એક જાત.