ગુજરાતી

માં શ્રમસાધ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શ્રમસાધ્ય1શ્રમસાધ્ય2

શ્રમસાધ્ય1

વિશેષણ

  • 1

    કષ્ટસાધ્ય; મહેનતપૂર્વક સિદ્ધ થાય તેવું.

  • 2

    મહામુશ્કેલીએ મટાડી શકાય એવું (આયુર્વેદ).

ગુજરાતી

માં શ્રમસાધ્યની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શ્રમસાધ્ય1શ્રમસાધ્ય2

શ્રમસાધ્ય2

વિશેષણ

  • 1

    શ્રમ કરવાથી જ મળી શકે એવું.