શરીરમાં ઊભી વાટ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીરમાં ઊભી વાટ પડવી

  • 1

    અંગેઅંગ લકવો થવો; મરણની છેલ્લી સ્થિતિએ પહોંચવું.