શરીરમાં ઘણ પેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીરમાં ઘણ પેસવો

  • 1

    શરીરમાં રોગરૂપી કીડાએ ઘર કરવું.