ગુજરાતી

માં શેર લોહી ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શેર લોહી ચડવું1શેર લોહી ચડવું2

શેર લોહી ચડવું1

  • 1

    ખૂબ આનંદિત થવું.

ગુજરાતી

માં શેર લોહી ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શેર લોહી ચડવું1શેર લોહી ચડવું2

શેર લોહી ચડવું2

  • 1

    સંતોષ-આનંદ થવો.