શૂળીનું વિઘ્ન કાંટે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂળીનું વિઘ્ન કાંટે જવું

  • 1

    મહા વિઘ્નની પીડા થોડીક પીડા વેઠ્યે ટળવી.