શાણી સીતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાણી સીતા

  • 1

    સીતા જેવી ડાહી અને ઠાવકી સ્ત્રી કે છોડી.