શાણું બગલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાણું બગલું

  • 1

    જૂઠો ડોળ કરી સ્વાર્થ સાધનાર.