શાહેદી ઊભો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહેદી ઊભો કરવો

  • 1

    સાક્ષી રજૂ કરવો.

  • 2

    ખોટી સાક્ષી પૂરનાર તૈયાર કરવો.