શાહેદી પૂરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહેદી પૂરવી

  • 1

    સાક્ષી તરીકે કહેવું.