શાહેદી મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહેદી મૂકવો

  • 1

    અદાલતમાં સાક્ષી તરીકે નામ આપવું.