શાહેદી રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહેદી રાખવો

  • 1

    સાક્ષી તરીકે હાજર રાખવું.