શિક્કલ ના જોઈ હોય તો! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિક્કલ ના જોઈ હોય તો!

  • 1

    જોયું જોયું તારું મોં! બળ, લાયકાત કે માલ નથી, એમ બતાવે છે.