શિખર ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિખર ચડાવવું

  • 1

    દેરા ઉપર એનો ટોચને ભાગ બેસાડવો.

  • 2

    કામ ઠેઠ પહોંચાડવું.

શિખરે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિખરે ચડાવવું

  • 1

    હદથી વધારે વખાણ કરવાં; ફુલાવવું.