શિંગડાં ઊગવાં બાકી હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિંગડાં ઊગવાં બાકી હોવાં

  • 1

    પૂરી મૂર્ખતા હોવી.