શીળવા ધાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીળવા ધાવો

  • 1

    શીળસનો રોગ થઈ આવવો.