શીશીને ફટાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીશીને ફટાક

  • 1

    તરત નિકાલ.