શૌચવિધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૌચવિધિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    શૌચ અંગેનું-શુચિ થવાનું કર્મ-નાહવું ધોવું, જાજરૂ જવું ઇ૰.