શું મોઢું લઈને બોલે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શું મોઢું લઈને બોલે?

  • 1

    શું બોલી શકે? બોલતાં લજવાય.