શું મોં લઈ ને આવે! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શું મોં લઈ ને આવે!

  • 1

    અતિશય શરમાવું પડે તેવું થવાથી કેવી રીતે આવે?.