સુખમણા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુખમણા

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો સુષુમ્ણા; યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે ત્રણ પ્રધાન નાડીઓમાંની વચલી.

    જુઓ "ઈડા"