ગુજરાતી

માં સુગાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુગાળ1સુગાળ2

સુગાળું1

વિશેષણ

  • 1

    જેને ઝટ સૂગ ચડે એવું; ઝટ સુગાય એવું.

મૂળ

સૂગ પરથી

ગુજરાતી

માં સુગાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુગાળ1સુગાળ2

સુગાળ2

વિશેષણ

  • 1

    જેને ઝટ સૂગ ચડે એવું; ઝટ સુગાય એવું.

ગુજરાતી

માં સુગાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુગાળ1સુગાળ2

સુગાળ

વિશેષણ

  • 1

    પુષ્કળ; સોંઘું.

મૂળ

'સુકાલ' પરથી?