ગુજરાતી

માં સુગાળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુગાળું1સુગાળ2સુગાળ3

સુગાળું1

વિશેષણ

  • 1

    જેને ઝટ સૂગ ચડે એવું; ઝટ સુગાય એવું.

મૂળ

સૂગ પરથી

ગુજરાતી

માં સુગાળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુગાળું1સુગાળ2સુગાળ3

સુગાળ2

વિશેષણ

  • 1

    જેને ઝટ સૂગ ચડે એવું; ઝટ સુગાય એવું.

મૂળ

સૂગ પરથી

ગુજરાતી

માં સુગાળની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુગાળું1સુગાળ2સુગાળ3

સુગાળ3

વિશેષણ

  • 1

    પુષ્કળ; સોંઘું.

મૂળ

'સુકાલ' પરથી?